LM Immigration ServicesAlgemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, die worden uitgevoerd door LM Immigration Services en aan LM Immigration Services gerelateerde derden.
1.2 De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle tussen LM Immigration Services en de opdrachtgever aangegane overeenkomsten van opdracht alsmede vervolgopdrachten en gewijzigde of aanvullende opdrachten.
1.3 Onder opdracht wordt mede verstaan het geven van adviezen bij wijze van consult.
1.4 Afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door LM Immigration Services zijn bevestigd.
1.5 In geval van nietigheid of vernietiging van een bepaling in deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht en wordt de nietige of vernietigde bepaling in overleg tussen partijen vervangen door een bepaling die zo veel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.
1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dient de situatie te worden uitgelegd naar de bedoeling hiervan.
1.7 De algemene voorwaarden gelden tevens ten behoeve van de werknemers van LM Immigration Services alsmede alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten.

Artikel 2: Opdracht

2.1 De wijze van uitvoering van de opdracht en de perso(o)n(en) door wie dit wordt gedaan worden door LM Immigration Services bepaald. LM Immigration Services neemt daarbij de wensen van de opdrachtgever zo veel mogelijk in acht.
2.2 LM Immigration Services verricht de werkzaamheden met uiterste zorgvuldigheid; evenwel kan LM Immigration Services niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
2.3 De opdrachtgever is verplicht alle informatie en gegevens die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht onverwijld aan LM Immigration Services te verstrekken. Nadelige gevolgen van niet verstrekte of onjuiste informatie of gegevens zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 3: Betaling

3.1 Er wordt aan de opdrachtgever een uurtarief in rekening gebracht of een vaste prijs afgesproken voor de te verrichten werkzaamheden. Indien hierover geen schriftelijke afspraak is gemaakt, wordt het uurtarief in rekening gebracht.
3.2 Het uurtarief is exclusief BTW en exclusief eventuele verschotten of betalingen aan derden (bijvoorbeeld leges voor een aanvraag of kosten voor het opvragen van stukken).
3.3 LM Immigration Services is gerechtigd een voorschot aan de opdrachtgever in rekening te brengen alvorens de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Uitblijven van werkzaamheden door niet gedane betalingen kunnen LM Immigration Services niet worden aangerekend, nadelige gevolgen van opschorting van de werkzaamheden komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.
3.4 Indien de opdracht een aanvraag betreft en er een vaste prijsafspraak wordt gemaakt, wordt het gehele bedrag in beginsel in rekening gebracht alvorens de aanvraag wordt ingediend. Afwijkende afspraken kunnen worden gemaakt in de opdrachtbevestiging.
3.5 Bij voortijdige beëindiging van een aanvraag door de opdrachtgever wordt er geen restitutie van het voorschot of de betaling gegeven.
3.6 Betaling dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te geschieden. De opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn indien de vordering niet binnen deze termijn wordt voldaan, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Bij verzuim is de opdrachtgever de wettelijke rente alsmede de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
3.7 Alle kosten die LM Immigration Services moet maken in verband met een gerechtelijke procedure tegen de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Indien er bij de uitvoering van een opdracht sprake is van een tekortkoming in de nakoming en hieruit schade voortvloeit is LM Immigration Services niet aansprakelijk voor deze schade voor zover de tekortkoming geen opzet of roekeloosheid betreft.
4.2 Mocht er alsnog sprake zijn van aansprakelijkheid dan is deze in elk geval beperkt tot maximaal het te factureren bedrag.
4.3 Iedere vordering jegens LM Immigration Services verjaart in ieder geval twaalf maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.
4.4 Bij het inschakelen van derden zal er door LM Immigration Services uiterst zorgvuldig worden gehandeld. LM Immigration Services is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van tekortkomingen van derden.

Artikel 5: Geheimhouding

5.1 LM Immigration Services is verplicht de door of namens de opdrachtgever verschafte informatie en gegevens geheim te houden tegenover derden, tenzij een wettelijke- of beroepsplicht de openbaring noodzakelijk maakt.
5.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opgestelde stukken of andere uitingen van LM Immigration Services openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.
5.3 De bewaartermijn van stukken is 5 jaar, gerekend vanaf de datum van beëindiging van de werkzaamheden.

Artikel 6: Slotbepalingen

6.1 De rechtsverhouding tussen LM Immigration Services en de opdrachtgever is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd. Ingeval de wet ruimte laat voor een keuze van de bevoegde rechter, is de rechter in Gelderland bevoegd.
6.2 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van een tegenstrijdigheid tussen deze teksten of de uitleg daarvan, is de Nederlandse tekst bindend.
6.3 LM Immigration Services is gerechtigd de algemene voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaand bericht aan te passen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en LM Immigration Services en zijn in te zien op de website van LM Immigration Services.

Versie februari 2024